Databeskyttelsespolitik

Data-beskyttelses-politik

Sustainable Compliance Advokatfirma er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles som led i etablering af klientaftaler, indgåelse af kontrakter og løbende opfyldelse af engagementer. Du har som person en række rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine data. Nedenfor kan du læse nærmere om vores databehandling. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Gitte Danelund, se kontaktdata nedenfor.

Sustainable Compliance Advokatfirma
Holmegårdsvej 12, 3400 Hillerød
Att.: Gitte Danelund
Telefon: +45 30240183
E-mail: gittedanelund@sustainablecompliance.dk

CVR-nr.: 29907625

Grundlaget for behandling af dine personoplysninger:

Ved oprettelse af et kundeforhold hos Sustainable Compliance Advokatfirma skal vi have oplysninger, som er nødvendige for at kunne give tilbud, oprette og administrere den aftale og kontrakt vi indgår med dig.

Behandlingen af dine kundeoplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. b, som led i opfyldelse af den kontrakt du indgår med os.

I visse tilfælde skal vi indhente kundekendskabsoplysninger om dig med henvisning til hvidvasklovens regler, eller vi skal opbevare oplysninger, der kan henføres til dig til brug for opfyldelse af bogføringsloven eller anden lovgivning. I disse tilfælde sker behandlingen med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. c, som led i opfyldelse af en lovforpligtelse.

Hvis det i forbindelse med behandlingen af din sag er nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre, uden at dette sker på grundlag af en forpligtelse efter lov, vil vi indhente dit samtykke. Samtykke til evt. markedsføring indhentes også særskilt. Hvis du har givet samtykke til videregivelse og/eller markedsføring sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger

Som led i oprettelse af klientforhold behandles oplysninger, som indgår i kontrakten, herunder identifikationsoplysninger i form af navn på kontaktperson, virksomhedsnavn, CVR, telefonnummer og e-mail, samt fakturaoplysninger. I de tilfælde hvor vi efter hvidvaskloven er forpligtet til at indhente kundekendskabsoplysninger indhentes desuden Navn og CPR-nr. samt legitimationsoplysninger /oplysning om CVR-nr. og reelle ejere samt en række øvrige oplysninger til opfyldelse af hvidvasklovens §11.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det. Modtagerne af oplysninger kan være vores eksterne revisor.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger der anvendes til etablering af kontraktforhold, kommer fra dig selv eller den virksomhed du er ansat i.

Opbevaring af dine personoplysninger

De oplysninger der anvendes til at sikre opfyldelse af kontrakt med dig eller din virksomhed vil blive slettet senest 10 år efter dit kundeforholds ophør. Oplysninger der er nødvendige til opfyldelse af regler i bogføringsloven gemmes i 5 år efter udløbet af det år som ydelsen er udført i. Oplysninger der behandles på grundlag af hvidvaskloven gemmes i 5 år efter ophør af kundeforholdet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Så frem oplysningerne er hentet fra offentlige registre skal berigtigelsen ske hos det offentlige register.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet til.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller ret til at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er utilfreds med, eller har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først kontakte os, hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på www.datatilsynet.dk.

Cookies