Forretningsbetingelser

Forretnings-betingelser

Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Sustainable Compliance Advokatfirma, CVR-nr. 29 90 76 25 udfører for Klienten.

Opdraget

Sustainable Compliance Advokatfirma yder juridisk rådgivning, primært indenfor finansiel regulering, databeskyttelse og forebyggelse af hvidvask. Opgaver afgrænses i samarbejde med Klienten.

Instrukser

Sustainable Compliance Advokatfirma agerer på grundlag af og i overensstemmelse med Klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, hvis dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. om “god advokatskik”.

Konflikter

Sustainable Compliance Advokatfirma undersøger forud for, at vi påtager os et opdrag, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at vi er afskåret fra at repræsentere Klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med Klienten. Opdraget forhindrer ikke, at Sustainable Compliance Advokatfirma, med respekt af gældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som Klientens.

Fortrolighed

Sustainable Compliance Advokatfirma er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, vi modtager. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Sustainable Compliance Advokatfirma oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder regler om forebyggelse af hvidvask.

Honorar

Sustainable Compliance Advokatfirmas honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som Sustainable Compliance Advokatfirmas rådgivning har tilført opdraget. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opdragets kompleksitet, om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, den interesse opdraget repræsenterer for Klienten, det ansvar der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat. Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning. Honorar kan faktureres månedligt.

Betalingsbetingelser er 8 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Opdragets varighed

Klienten såvel som Sustainable Compliance Advokatfirma kan til enhver tid bringe opdraget til ophør. En eventuel opsigelse fra Sustainable Compliance Advokatfirma vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. Hvis et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil Sustainable Compliance Advokatfirma være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget bringes til ophør.

Ansvarsbegrænsning

Sustainable Compliance Advokatfirma er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre Klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

Sustainable Compliance Advokatfirma ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i Sustainable Compliance Advokatfirma:

I. Sustainable Compliance Advokatfirmas ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige kr. 2,5 mio.

II. Klienten kan alene rejse krav mod Sustainable Compliance Advokatfirma og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

III. Som danske advokater rådgiver Sustainable Compliance Advokatfirma alene om danske juridiske forhold. Hvis opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Sustainable Compliance Advokatfirma, at Klienten engagerer lokale advokater. Sustainable Compliance Advokatfirma involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

IV. Sustainable Compliance Advokatfirma er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af Klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med Sustainable Compliance Advokatfirma bistand.

Ansvarsforsikring

Sustainable Compliance Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Sustainable Compliance Advokatfirmas ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S.

Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i tre år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de makuleres. Kundeoplysninger opbevares i 5 år efter ophør af kunderelationen. Oplysninger der er nødvendige for dokumentation til brug for bogføring opbevares i 5 år efter udløbet af regnskabsåret.

Markedsføring

Sustainable Compliance Advokatfirma kan i sin markedsføring henvise til, at Sustainable Compliance Advokatfirma har fungeret som advokat for Klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentlig kendt.

Gældende ret og klager

I tilfælde af utilfredshed med Sustainable Compliance Advokatfirmas rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan Klienten til enhver tid kontakte den ansvarlige partner. Sustainable Compliance Advokatfirma er underlagt de Advokatetiske Regler fastsat af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Eventuelle tvister om Sustainable Compliance Advokatfirmas rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.